POI / Attractions - Detail page | Hanoi Daewoo Hotel Skip to main content

호안끼엠 호수

하노이 중심부에 위치한 거대한 호수입니다. 역사적인 거북탑과 상징적인 Huc 다리가 있습니다.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

맨 위로